بازار فروش موزاییک چوبی باکیفیت

نوع جنس موزاییک ارومیه (بتون، چوبی و …) و نیز با و بی کیفیت بودن آن بر بازار فروش این کف پوش مدرن تأثیر بسیار دارد.در بازار فروش هر کالایی عوامل بسیار مؤثر هست که در مورد موزاییک فشرده کارشناسان بر روی شاخص هایی از جمله جنس آن مثلاً چوبی و یا بتونی بودن آن و نیز میزان کیفیت آن که می تواند بر روی میزا ننقش و نگار و میزان جدب آّب اثر بگذارد، اجماع نظر دارند.