استفاده از شیشه رفلکس نقره ای برای جلوگیری از حمله ملخ ها

یکی از ویژگی‌های چالش برانگیز شیشه رفلکس نقره ای و مایع تشکیل‌دهنده شیشه، ویسکوزیته است زیرا بر اساس درجه‌های قدر با دما متفاوت است و به تاریخچه حرارتی بسیار حساس است پیشرفت‌های اخیر بر اساس نظریه محدودیت توپولوژیکی، توصیف اثرات حرارتی و ترکیبی بر ویسکوزیته را بهبود بخشیده است.

با این حال، برای درک نقش شکنندگی (Angell, 1991)، به عنوان مثال، شیب منحنی ویسکوزیته در انتقال شیشه، در کنترل رفتار آرامش و سایر خصوصیات مانند انتشار، و همچنین منشاء ساختاری، به بررسی های دقیق تری نیاز است انتقال شکننده به قوی (ژانگ و همکاران، 2010) و هر نقطه بحرانی مایع-مایع مرتبط (لاسکاریس و همکاران، 2014).

ارتباط بین شکنندگی و سینتیک هسته زایی و رشد کریستال در شیشه و مایعات تشکیل دهنده شیشه (فوکین و همکاران، 2010) هنوز از دیدگاه مدل های فیزیکی بنیادی به خوبی درک نشده است ترمودینامیک تبلور نیز از نگرانی های مهمی است، همانطور که توسط دمای مایع سیستم کمی سازی می شود نمودارهای دمای مایع و تعادل فاز برای تمام جنبه های تشکیل شیشه از اهمیت حیاتی برخوردار هستند با این حال، در حال حاضر هیچ مدل پیش بینی مشتق شده از ملاحظات فیزیکی اساسی وجود ندارد.

لازم به ذکر می باشد که مواد شیشه ای همیشه به دلیل خواص نوری مطلوبشان مورد توجه بوده اند (لی و همکاران، 2010؛ بالاتو و دراگیک، 2013). در حالی که معادلات ماکسول برای الکترودینامیک به خوبی درک شده است، بسیاری از چالش‌ها همچنان به منشأ خواص نوری، الکتریکی و مغناطیسی خاص مواد شیشه‌ای مربوط می‌شوند، مانند اثرات ساختاری شیشه بر پراکندگی بریلوئین و فوتوالاستیسیته.

همچنین تحقیقات بیشتری برای پرداختن به منشاء دقیق خواص حرارتی مانند ظرفیت گرمایی (Yue, 2008) و ضریب انبساط حرارتی (Potuzak et al., 2010) مورد نیاز است. رسانایی حرارتی (یو و فریمن، 1987) و ویژگی‌های صوتی (رافل و همکاران، 2006) شیشه، مناطق عمدتاً ناشناخته‌ای را نشان می‌دهند که هر دو برای تلاش‌های تحقیقاتی جدید آماده هستند.