اخذ نمایندگی موزاییک چوبی

درخواست های زیاد مشتریان تولیدکنندگان را مجاب به احداث نمایندگی فروش موزاییک چوبی در تمامی نقاط می کند.

نمایندگی ها با تولید کنندگان اصلی فروش موزاییک طرح دار در ارتباط مستقیم و از آنها تغذیه می شوند.

به عبارت دیگر نمایندگی ها پل ارتباطی میان شرکت تولید کننده و مصرف کننده نهایی می باشند.

ایجاد نمایندگی ملزم به داشتن شرایط ذکر شده توسط شرکت مبدأ فروش موزاییک می باشد.